Dofinansowanie Unijne

 

 

 

 

Przedszkole od 1 września 2017r realizuje projekt pt. ,,Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych". Projektdofinansowany jestz Europejskiego Funduszu Społecznego,Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020;
Umowa nr RPZP.08.01.00-32-K19/17. Całkowity koszt projektu pt. ,,Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych" wynosi 190 375 zł,
a pozyskane środki to 161 778 zł.

Projekt polega na utworzeniu grupy integracyjne w Przedszkolu w okresie od 1.09.2017r do 31.08.2019r
W ramach projektu sfinansowane zostaną między innymi:
- 300 godzin zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków (logopedycznych, korekcyjno - kompensacyjnych i gimnastyki korekcyjnej);
- koszt zatrudnienia nauczyciela wspomagającego;
- doposażenie Przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

- konsultacje psychologiczne dla nauczycieli i rodziców;

-szkolenia nauczycieli w zakresie wykorzystywaniasprzętu multimedialnego na zajęciach dydaktycznychi podniesienia ich kompetencji w zakresie edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rekrutacja 2018/2019

 -1

ZAPISY   DO   PRZEDSZKOLA 

Dyrektor Przedszkola w Bobolicach ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2018/2019. Składanie wniosków o przyjęcie rozpoczyna się 12 marca br. i potrwa do 30 marca 2018 r. do godz.15:00

  • Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Bobolice.
  • Karty zgłoszenia są do pobrania w Przedszkolu przy ul. Pionierów 7 lub na stronie internetowej: http://www.bip.ps.bobolice.pl
    Zapraszamy