Koncepcja pracy przedszkola

Znalezione obrazy dla zapytania uwagaSzanowni rodzice, rusza nowa strona internetowa. Aktualne informacje oraz relacje z wydarzeń znajdziecie odtąd pod tym adresem: przedszkolebobolice.edupage.org

 

 

Koncepcja pracy przedszkola

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W BOBOLICACH

 

 

            W naszej pracy nastawiamy się na stymulowanie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami. Każde dziecko zdobywa umiejętności na miarę swoich możliwości rozwojowych.

            Staramy się kształtować w dzieciach szeroko pojętą samodzielność, która przejawia się w samoobsłudze, gotowości do podejmowania inicjatyw oraz umiejętności radzenia sobie z problemami. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.

            Szanujemy prawo dzieci do zabawy jako dominującej formy pracy w przedszkolu.

            Zapewniamy naszym wychowankom miłą, serdeczną atmosferę oraz przebywanie w klimacie życzliwości.

            Zgodnie z myślą, że „wiek dwudziesty pierwszy będzie stuleciem ekologicznym albo nie będzie go wcale” duży nacisk kładziemy na edukację ekologiczną.

 

 

Najważniejsze założenia w Przedszkola to:

- solidne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole;

- dbałość o zaufanie rodziców;

- realizacja idei podmiotowości;

- stymulowanie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami;

- kształtowanie w dzieciach szeroko pojętej samodzielności;

- szanowanie prawa dzieci do zabawy jako dominującej formy pracy w przedszkole;

- zapewnienie wychowankom miłej, serdecznej atmosfery oraz klimatu życzliwości.

 

CELE:

1.      Umożliwienie wychowankom rozwoju zainteresowań, talentów i zdolności.

2.      Podejmowanie działań promujących przedszkole w środowisku.

3.      Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez pracę edukacyjną w zakresie aktywnego wypoczynku, zdrowego odżywiania i higieny spożywania posiłków oraz rozwijanie aktywności ruchowej.

4.      Wyrabianie tolerancji do osób starszych, niepełnosprawnych i innego wyznania.

5.      Współpraca z rodzicami w zakresie przekazywania sobie informacji na drodze: przedszkole – rodzic, rodzic – przedszkole.

6.      Pobudzanie, pogłębianie i utrwalanie zainteresowań dzieci wobec bezpieczeństwa własnego i innych.

 

Zadanie I:

Poznawanie środowiska wychowawczego dziecka oraz ogólnego rozwoju celem jednokierunkowości oddziaływań domu i przedszkola:

1.      Obserwacja dzieci w czasie swobodnych zabaw i podczas zajęć organizowanych z całą grupą.

2.      Diagnozowanie umiejętności dzieci.

3.      Informowanie rodziców o planach dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej w grupie.

4.      Prowadzenie rozmów z rodzicami na temat dziecka – uwagi, wnioski z obserwacji. Wzajemna wymiana informacji.

5.      Przekazywanie informacji rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

6.      Prowadzenie dla rodziców kącików informacyjnych, udostępnianie fachowej literatury.

7.      Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Kierowanie dzieci do poradni na badania. Organizowanie spotkań z pedagogiem, psychologiem.

 

Zadanie II:

Wyrabianie nawyków zdrowego stylu życia i postaw proekologicznych.

1.      Wyrabianie nawyków prawidłowego odżywiania się poprzez edukację dzieci oraz pedagogizację rodziców/opiekunów.

2.      Wzbogacanie ćwiczeń i zabaw ruchowych w Sali na powietrzu o wykorzystanie różnorodnego sprzętu sportowego.

3.      Aktywne spędzanie czasu o każdej porze roku.

4.      Systematyczne wychodzenie do ogrodu przedszkolnego.

5.      Spacery i wycieczki po najbliższej okolicy.

6.      Organizowanie zajęć sportowych na boisku „Orlik”, wytypowanie dzieci reprezentujących przedszkole w olimpiadach.

7.      Organizowanie różnego typu zawodów i turniejów sportowych.

8.      Kontynuowanie zajęć z rytmiki.

9.      Wyrabianie nawyków higienicznych oraz doskonalenie samoobsługi.

10.  Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i rodziców.

11.  Kształtowanie u dzieci i rodziców pozytywnego stosunku do otaczającego świata naturalnego (segregowanie śmieci w środowisku domowym, zbieranie baterii, nakrętek).

12.  Udział w akcji Sprzątanie Świata.

13.  Spotkania z leśnikiem w celu rozwijania zainteresowań przyrodą.

 

Zadanie III:

Współpraca ze środowiskiem.

1.      Współpraca z Komisariatem Policji (zwiedzanie komisariatu, pogadanki z policjantem na temat: bezpiecznego poruszania się po drogach, bezpiecznych wakacji).

2.      Współpraca ze Strażą Miejską.

3.      Współpraca ze Strażą Pożarną.

4.      Współpraca z M-GOK i Biblioteką w Bobolicach (zajęcia biblioteczne, udział w wystawach okazjonalnych w Muzeum Regionalnym, konkursy plastyczne, recytatorskie).

5.      Organizowanie i udział w akcjach społecznych.

6.    Przygotowywanie programów artystycznych i prezentacja umiejętności dzieci w czasie imprez miejskich i gminnych.

 

7.      Współpraca ze Szkołą Podstawową (spotkania z nauczycielami nauczania początkowego, udział w przedstawieniach i inscenizacjach organizowanych przez Szkołę Podstawową, w których występują rodzice, uczniowie).

8.      Pomoc rodziców przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych.

9.      Organizowanie uroczystości przedszkolnych i prezentowanie programów artystycznych (Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki,  Festyn Rodzinny, Uroczystość zakończenia roku szkolnego).

 

Zadanie IV:

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

1.      Udział dzieci w zajęciach dotyczących Pierwszej Pomocy.

2.      Zapoznanie dzieci z zasadami ewakuacji z budynku na wypadek zagrożenia.

3.      Udział dzieci w próbnych alarmach przeciwpożarowych.

4.      Prowadzenie zajęć przez Straż Miejską.

5.      Upowszechnianie Praw Dziecka.

6.   Realizacja programów propagujących bezpieczne zachowania.