Statut


PS. 0130-1/15/16                           STATUT


PRZEDSZKOLA W BOBOLICACH


Przedszkole w Bobolicach jest placówką oświatowo- wychowawczą, która działa na podstawie:


-  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),


- ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela


-  oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.


POSTANOWIENIAOGÓLNE


§ 1


1.  Przedszkole w Bobolicach,zwanewdalszejczęścistatutuprzedszkolemjestprzedszkolem publicznym.


2. Siedziba przedszkola znajduje się w Bobolicach przy ul. Pionierów 7. Przedszkole ma również pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach przy ul. Szkolnej 1 w Bobolicach.


3.  OrganemprowadzącymPrzedszkole jestGmina Bobolice.


4.  NadzórpedagogicznynadprzedszkolemsprawujeZachodniopomorski Kurator Oświaty.


5.  Nazwaużywanaprzezprzedszkolewpełnymbrzmieniu:     


         Przedszkole  w Bobolicach


         ul. Pionierów 7


         76-020 Bobolice


6.  Danekontaktoweprzedszkola:


tel./ fax:94-318-73-23


e-mail: przedszkole.bobolice@ interia.pi.


www.psbobolice.pl


CELEIZADANIAPRZEDSZKOLA


§ 2


Przedszkole  realizuje  cele  i zadania  określone  w ustawie  osystemie  oświaty  oraz w aktachwykonawczychdoustawy.


1. Celeprzedszkola.


1)      Przedszkolepełniwrównymstopniufunkcjeopiekuńcze,wychowawczeikształcące.


Zapewniadzieciommożliwośćwspólnej zabawy inaukiwwarunkachbezpiecznych, przyjaznychidostosowanych doichpotrzebrozwojowych.Tworzywarunkido budowaniatożsamcinarodowejiumożliwiapodtrzymanie tożsamcireligijnej.Pełni takżefunkcjędoradcząiwspierającądziałaniawychowawczerodziców.


2)  Celemnadrzędnymedukacjiprzedszkolnejjest wspomaganierozwojuiedukacjidzieciw zależnościodichindywidualnychpotrzebimożliwości,zmierzającedoosiągnięciastanu gotowościdopodjęcianaukiwszkolepodstawowej.


3)      Celeszczegółoweprzedszkola:


a)  wspomaganie dzieciwrozwijaniuuzdolnieńorazkształtowanie czynności intelektualnychpotrzebnychimw codziennychsytuacjachiwdalszejedukacji;


b)   budowania systemuwartci,   wtymwychowywanie dziecitak,żebylepiej orientowałysięwtym,cojestdobre,acozłe;


c)     kształtowanie udzieciodpornościemocjonalnejkoniecznejwnowychitrudnych sytuacjach,wtymtakże  dołagodnegoznoszeniastresów i porażek;


d)     rozwijanieudzieciumiejętnościspołecznych,któresąniezbędnewpoprawnych relacjachzdzimiidorosłymi;


e)     stwarzaniewarunkówsprzyjającychwspólnejizgodnejzabawieoraz naucedzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznychiintelektualnych;


f)      troskaozdrowiedzieciiichsprawnośćfizyczną,zachęcaniedouczestnictwa  w zabawachigrachsportowych;


g)      budowanie  dziecięcej      wiedzy     o   świecie  społecznym,  przyrodniczym  i technicznymorazrozwijanieumiejętnościprezentowaniaswoichprzemyśleńw sposóbzrozumiałydlainnych;


h)      wprowadzanie dzieciwświatwartciestetycznychirozwijanieumiejętności wypowiadaniasiępoprzezmuzykę,małeformyteatralneorazsztukiplastyczne;


i)      kształtowanie  u  dzieci  poczucia  przynależności   społecznej ( do rodziny rówieśniczejiwspólnotynarodowej)orazpostawypatriotycznej;


 1. zapewnienie dzieciomlepszychszansedukacyjnych poprzezwspieranieich ciekawości,aktywnościisamodzielności,atakżekształtowanietychwiadomci i umiejętności,któresą ważnewedukacjiszkolnej.

  2. Zadaniaprzedszkola.

  1)  zapewnienie opieki, wychowania inauki watmosferze                       akceptacji ibezpieczeństwa;

  2)  zapewnienie            dzieciom          bezpiecznych           ihigienicznych             warunków          pobytu wprzedszkolu;

  3) organizowanie          pracy       zdzimi         zgodnie        zzasadami         higieny        pracy,       nauki iwypoczynkuorazprawidłowościamipsychologiirozwojowejdzieci,

  4) dostosowanie          treści,        metod       i form        pracy        dydaktycznej,           wychowawczej iopiekuńczejdomożliwci rozwojowychdziecka;

  5)organizowanieiudzielaniepomocypedagogiczno–psychologicznej;

  6)  organizowanieopiekinaddziminiepełnosprawnymiwzakresiedopuszczonym możliwościami techniczno–lokalowymiiorganizacyjnymiprzedszkola;

  7)  pomocdzieciomzrodzinbędącychwtrudnejsytuacjiżyciowej imaterialnej;

  8) informowanierodzicównabieżąco opostępachdziecka;

  9)  uzgadnianiewspólnie zrodzicamikierunkówizakresu zadańrealizowanychprzez przedszkole.

  3. Zadania,októrychmowaw ust.2 realizowanesąwewspółpracyz:

  1)    rodzicami;

  2)    nauczycielamiiinnymipracownikamiprzedszkola;

  3)    poradniąpsychologiczno-pedagogiczną;

  4)    innymiprzedszkolamiiplacówkami;

  5)    podmiotamidziałającyminarzeczrodzinyidzieci.

             4.Przedszkoleorganizujeiudzieladzieciom,ichrodzicomoraznauczycielompomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającejna wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

  5. Pomoc psychologiczno pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

  1) rodziców dziecka;

  2) dyrektora przedszkola;

  3) nauczyciela, wychowawcy grupy  lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dziecmi;

  4) poradni;

  5) asystenta edukacji romskiej;

  6) pomocy nauczyciela;

  7) pracownika socjalnego;

  8) asystenta rodziny;

  9) kuratora sądowego.

  6.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

  1) Zajęć rozwijających uzdolnienia dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Zajęcia prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

  2) zajęć specjalistycznych:

  a) Korekcyjno-kompensacyjnych, dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

  b) logopedycznych, dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

  3) porad i konsultacji prowadzonych w zależności od potrzeb przez nauczycieli oraz specjalistów posiadających odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.


 1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół , którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej.

 2. Zespół  opracowuje dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny  i zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71 b ust. 7 pkt 3 ustawy o systemie oświaty.

 3. Udzi dzieci  w  zajęciach  specjalistycznych  odbywa  się  za  zgodą   rodziców

  /prawnychopiekunów/.

  10.  WrealizacjizadańPrzedszkolerespektujezasadynaukpedagogicznych,przepisyprawa, atakżezobowiązaniawynikającezPowszechnejDeklaracjiPrawCzłowiekaONZoraz KonwencjioPrawachDzieckaprzyjętejprzezZgromadzenieOgólneONZ20listopada 1989r.

  11.     Pomocpedagogiczno-psychologicznąw przedszkoluorganizujedyrektor.

  12.Przedszkolemożeorganizowaćwczesnewspomaganierozwojudzieci zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 3 lutego 2009r.jeżeli pozwala  posiadanabaza  lokalowa, środki   dydaktyczne   isprzęt   umożliwiająrealizacjęwskazańzawartychwopiniiopotrzebiewczesnegowspomagania.

  1)dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej;


 1. w skład zespołu wchodzą: psycholog i specjaliści o kwalifikacjach odpowiednich do niepełnosprawności dziecka;

 2. zespół prowadzi zajęcia w wymiarze określonym przez organ prowadzący przedszkole.

  13.Dzieci,  których  stan  zdrowia  uniemożliwia   lub  znacznie  utrudnia  uczęszczanie  do przedszkola mogąbyćobjęteindywidualnymobowiązkowym rocznymprzygotowaniem przedszkolnym.Organizacjapracynastępujewporozumieniuzorganemprowadzącym.

  14.   Opinię    opotrzebie    indywidualnego    obowiązkowego    rocznego    przygotowania przedszkolnego,   wydają   zespoły   orzekające   działające   wpublicznych   Poradniach Psychologiczno–Pedagogicznych,wtymwporadniachspecjalistycznych.


 1. Sposóbrealizacjizadańprzedszkolaodbywasiępoprzezodpowiednidobórtreści, metodiorganizacjępracywychowawczo-dydaktycznejiopiekuńczej,uwzględniający potrzebyimożliwości rozwojowedziecka,w szczelności:

  1. stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,

  2. wykorzystywanie systemu ofert edukacyjnych,

  3. organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach różnorodnych,wmiaręmożliwości nowatorskich,formimetodpracy,

         4) stawianie zadań do stosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i  zainteresowań dzieci,

         5) organizowanie sytuacjiedukacyjnychsprzyjającychnawiązywaniuprzezdzieci    różnorodnych   kontaktów  społecznych  oraz  wyrażania   własnych  emocji,  myśli i wiedzy  wróżnorodnej   trczci  własnej   werbalnej,  plastycznej,  ruchowej, muzycznej,

         6) ukazanie  dzieciom  piękna  języka  ojczystego  oraz  bogactwa  kultury  itradycji narodowejiregionalnej,

         7) upowszechnianiewiedzyekologicznejwśróddzieciorazkształtowaniewłaściwych postawwobeczagadnieńochronrodowiska,

            8) upowszechnienie  wiedzy   o ruchu   drogowym   ród   dzieci   oraz   kształtowanie właściwych  postaw  wobec  problemu  bezpieczeństwa  izasad  poruszania  się    po drodze,

            9) organizowanie nauki religii na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymiprzepisamiwtymzakresie.

   16. Przedszkoleorganizujewspółpracęz  rodzicamiw  celujednolitegooddziaływania wychowawczego,w szczelności:

   1)  systematyczneinformujerodzicówozadaniachwychowawczychikształcych realizowanychwprzedszkolu,

   2)      zapoznajerodzicówzpodstawąprogramowąwychowaniaprzedszkolnego, programamiiwłącza ichdokształtowaniaudzieckaokreślonychtamwiadomciiumiejętności,

   3)      informujerodzicówosukcesachikłopotachichdzieci,atakżewłączaichdo wspieraniaosiągnięćrozwojowychdzieciiłagodzeniatrudności,najakienatrafiają,

   4)      zachęcarodzicówdowsłdecydowaniawsprawachprzedszkola,np.wspólne organizowaniewydarzeń,wktórychbiorąudziałdzieci.

   17.  Przedszkolerealizujecele  izadaniawynikającezustawy,atakże  zwydanychna  jej podstawieaktówwykonawczych,poprzezorganizowanieprzeznauczycielipracyz całą grupą   dzieci,   zespołowo   lub   indywidualnie,   woparciu   opodstawę   programową wychowaniaprzedszkolnego, realizując wybrane programy wychowania przedszkolnego,stosujączróżnicowane  metodyi formypracyzdzieckiem zaczerpniętezróżnorodnych koncepcjipedagogicznych.

   18.  Zakresisposóbwykonywaniazadańopiekuńczychprzedszkola:

   1)opiekęnaddzimiwtrakciecałegoichpobytuwprzedszkolusprawująnauczyciele, wwyjątkowychsytuacjachkrótkotrwałąopiekęnaddzimimożesprawowaćinny pracownikprzedszkola,

   2) rozkładdniawprzedszkoluuwzględniarównomiernerozłożeniezajęćwciągucałego dniaiichróżnorodność, wtympobytnaświeżympowietrzu,

   3) dziecimajązapewnionycodziennyodpoczynekw określonejformie:dzieciodsze–

   leżakowanie, dziecistarsze–zajęciarelaksacyjneiwyciszające,

   4) zapewniasięcodziennypobytnaświeżympowietrzu,oilepozwalająnatowarunki pogodowe,

   5) sale  zajęć  posiadają  właści  powierzchnię,oświetlenie,wentylacjęiogrzewanie oraz:

   a)   w  salachzajęćzapewniasiętemperaturęconajmniej18ºC,wprzypadku niższej  temperatury,dyrektorprzedszkolazawieszazajęcianaczasoznaczony i powiadamiaotymorganprowadzący,

   b)  dyrektor  za   zgodą   organu   prowadzącego   może   zawiesić   zajęcia,   jeśli temperatura  zewnętrzna,  mierzona  ogodz.  21.00  wdwóch  kolejnych  dniach poprzedzających  zawieszenie  zajęć  wynosi  -  15ºC  lub  jest  niższa   atakże wprzypadkuwystąpienianadanymtereniezdarzeń,któremogązagrozićzdrowiu dzieci,

   c)   stoliki,krzesełkaiwyposażeniesaldostosowanesądowzrostudziecii rodzajuich działalności

   6)dzieci  korzystają  zposiłków  przygotowanych  wprzedszkolu,  zgodnie  znormami żywieniowymi  i estetyczniepodanych;Przedszkolenieprowadzispecjalistycznych diet.

   7) wprzypadkuchorobyzakaźnejdzieckarodzicezobowiązanisądopowiadomienia otymnauczycielkilubdyrektoraplacówki.

   8) rodzicezobowiązanisądoprzyprowadzaniatylkozdrowegodziecka,wprzypadku otrzymaniainformacjiochorobiedzieckawtrakciejegopobytuwprzedszkoludo niezwłocznegoodebraniadziecka.

    

   19.   Zasadysprawowaniaopiekiw czasiezajęćpozaterenemprzedszkola:

   1) wtrakciezajęćpozaterenemprzedszkolaopiekęnaddzimisprawujenauczyciel wrazz osobąwspomagającą,którąmożebyćinnypracownikprzedszkolalubrodzic. Na  1  osobę  dorosłą  może  przypadać  maksymalnie  15  dzieci  zzastrzeżeniem,

   2)osobą    uprawnioną   do    prowadzenia   wycieczki    dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej(spaceru)jestnauczyciel,

   3)każda  wycieczka  jest  organizowana  zgodnie  zogólnym  regulaminem  wycieczek i spacerówobowiązującymwprzedszkolu,

   4) zw/wregulaminemsązapoznanirodzice(opiekunowie); każdorazowo,bezpośrednio przedwycieczką,regulaminomawianyjestzdzimiwniejuczestniczącymi,

   5) każdawycieczkamusibyćzgłoszonanadrukukartawycieczki,

   6)wtrakciewyjśćdziecipozaterenprzedszkolanauczycielzobowiązanyjest dościsłego przestrzegania  przepisów  o ruchu  drogowym  i zapoznawania  znimi  dzieci  przed wyjściemwteren,

   7) każdynauczycielwychodzączdzimipozaterenprzedszkolajestzobowiązanydo każdorazowego odnotowaniategofaktuwzeszyciewyjśćzdzimi,

   8)  przedkażdymwyjściemdoogroduprzedszkolnegoterenmusibyćsprawdzonyprzez nauczycielalubinnegopracownikaprzedszkola,

   9)jeślimiejsce,wktórymmająbyćprowadzonezajęcia,lubstanznajdującychsięna nimurządzeńtechnicznychmożestwarzaćzagrożeniadlabezpieczeństwa dzieci, nauczycielobowiązany jestniedopuścićdozajęćlubprzerwaćjewyprowadzając dzieci   z miejsca   zagrożenia    oraz   powiadomić   otym   niezwłocznie   dyrektora przedszkola,

   10)  terenzabawwokółbudynkuprzedszkolajestogrodzony.

   20.Jeżeli  przerwawdziałalnościprzedszkolatrwa  co  najmniejdwa  tygodnie,dyrektor dokonuje  kontroli  całego  obiektu  iterenu  wokół  niego  pod  kątem  bezpieczeństwa; zprzeprowadzonejkontrolisporządzasięprotokół.

   21.Wrazie    nieszczęśliwego    wypadku    podczas    pobytu    dziecka    w przedszkolu nauczycielkazobowiązanajest:

   1)  udzielić  pierwszej  pomocyawrazie  koniecznci  wezwać  pogotowie  ratunkowe, jednocześniezapewniającopiekępozostałymwychowankom.,

   2)  powiadomićrodziców(opiekunów)dziecka,

   3)  niezwłoczniepowiadomićdyrektoraprzedszkola,

   4)  ozaistniałymzdarzeniupoinformowaćnauczycielzmienniczkę,

   5)  dyrektorjest zobowiązanypowiadomićowypadkmiertelnym,ciężkimizbiorowym niezwłocznie  prokuratora  ikuratora  oświaty  awprzypadku  zbiorowego  zatrucia zawiadamianiezwłoczniepaństwowegoinspektorasanitarnego.

   22.Dzieciom,którymzpowoduwarunkówrodzinnychlublosowychpotrzebnajest stała lubdoraźnapomocmaterialna,możebyćtaka pomocudzielonaw następujący sposób:

   1)  Dyrektor  przedszkola  może   ota  pomoc   wystąpić   do   Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

   2) jeżeli oudzieleniepomocy zwracasięosobiściedoMGOPSrodziclubopiekun;dyrektor przedszkola zobowiązanyjestwtymprzypadkudoudzieleniawszechstronnejinformacji lubpomocywzałatwieniusprawy.

   23.     Dziecko         musi       być      przyprowadzane             iodbierane         zprzedszkola            w     godzinach określonychw umowiecywilno-prawnejprzez:

   1)      rodzicówlubopiekunówprawnych,

   2)  upoważnionąprzeznich,napiśmie,osobęzapewniającąpełnebezpieczeństwo; upoważnieniemusizawieraćdaneosoboweosobyodbierającej:imięinazwisko,

   3)    osoby odbierające dziecko wymienione niemogąbyćpodwpływemalkoholulub innycrodkówodurzających.

   4)      dziecioddawanesądo rąknauczyciela. 

     24. Dzieci dojeżdżające do przedszkola autobusami szkolnymi znajdują się pod opieką opiekunki, pracującej w autobusie. Z  przedszkola dzieci odprowadzane są do autobusu szkolnego przez wyznaczoną do opieki pracownicę obsługi i przekazywane pod opiekę opiekunki z autobusu. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka z autobusu szkolnego.

 

 

ORGANYPRZEDSZKOLA

 

 

 

§ 3

 

1.  Organamiprzedszkolasą:

 

1)  Dyrektorprzedszkola

 

2)  RadaPedagogiczna

 

3)  RadaRodziców

 

2.  NawspólnywniosekRadyPedagogicznejiRadyRodzicównaterenieplacówkimoże zostaćutworzonaRadaPrzedszkola.

 

3.  DoszczełowychkompetencjiDyrektoraprzedszkolanależy:

 

1)  kierowaniebieżącądziałalnościąprzedszkolai reprezentowaniejejnazewnątrz,

 

2)  dopuszczaniedorealizacjiwprzedszkoluwybranychprzeznauczycieliprogramów wychowaniaprzedszkolnego,

 

3)  sprawowanienadzorupedagogicznego,dokonywanieocenypracynauczycieliioceny ich  dorobku  zawodowego,  wzwiązku  zuzyskiwaniem  kolejnych  stopni  awansu zawodowego,

 

4)  nadawaniestopieniaawansunauczycielakontraktowego,

 

5)  przedstawianie  wyników  iwniosków  znadzoru  Radzie  Pedagogicznej  iRadzie

 

Rodziców,

 

6)sprawowanie opiekinaddzimiorazstwarzaniewarunkówdoichharmonijnego rozwojupsychofizycznego,

 

7)  współpracaz RaPedagogicznąiRaRodziców,

 

8)  zapewnienie  pomocy  nauczycielom  wrealizacji  ich  zadań  i  wich  doskonaleniu zawodowymlubwpodnoszeniukwalifikacji,

 

9)  zapewnienie,  wmiarę  możliwości,   odpowiednich  warunków  organizacyjnych  do realizacjizadańwychowawczo-dydaktycznychiopiekuńczych,

 

10)    realizacja  zadań  zgodnie  zuchwałami  Rady  Pedagogicznej  oraz  zzarządzeniami organównadzorującychprzedszkole,

 

11)   wstrzymanierealizacjiuchwałRadyPedagogicznej,jeślisąoneniezgodnezprawem oświatowym,

 

12)   przedstawieniedozaopiniowaniaprojektuplanufinansowegoRadziePedagogicznej i RadzieRodziców,

 

13)  dysponowanie środkamiokreślonymiwplaniefinansowymprzedszkola  iponoszenie odpowiedzialności  za  ich  prawidłowe  wykorzystanie,  atakże  za  administracyjfinansowąigospodarcząobsługęprzedszkola,

 

14)  zatrudnianieizwalnianienauczycieliiinnychpracownikówprzedszkola,

 

15)  przyznawanienagródiwymierzaniekarporządkowychpracownikomplacówki,

 

16)  występowaniezwnioskami,pozasięgnięciuopiniiRadyPedagogicznej,wsprawach odznaczeń,nagródiinnychwyróżnieńdlanauczycieliorazpozostałychpracowników przedszkola.

 

17)  współdziałanie  ze  szkołami  wyższymi   oraz  zzakładami  kształcenia  nauczycieli worganizacjipraktykpedagogicznych,

 

4.  RadaPedagogicznajestorganemkolegialnymprzedszkolawzakresie realizacjijego statutowychzadańdotyczącychkształcenia,wychowaniaiopieki.

 

4.1  Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu i uchwala go.

 

5.  W składRadyPedagogicznejwchodząwszyscynauczycielezatrudnieniw przedszkolu.

 

6.  PrzewodniczącymRadyPedagogicznejjestdyrektorprzedszkola.

 

7.  Zasady         funkcjonowania           Rady       Pedagogicznej          określa       regulamin        jej      działalności, uchwalanyprzezradęinormującywszczególności:

 

1)  sposóbzwoływania,prowadzeniaidokumentowaniaposiedzeń,

 

2)  wewnętrznąorganizacjęRadyPedagogicznej,

 

3)  kompetencjeprzewodniczącego,

 

4)  zasadyuczestnictwaw pracachRadyPedagogicznejosóbniebędącychczłonkami tegoorganu.

 

8.  DokompetencjistanowiącychRadyPedagogicznejnależy:

 

1)  zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki;

 

2)  podejmowanie   uchwał   wsprawie   innowacji   i eksperymentów   pedagogicznych wprzedszkolu;

 

3)  ustalanie    organizacji    doskonalenia    zawodowego    nauczycieli    zatrudnionych wprzedszkolu;

 

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci;

 

          5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego  przez   organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki

 

9.  RadaPedagogicznaopiniuje:

 

1)  organizację  pracy  wprzedszkolu,  azwłaszcza  tygodniowy  rozkład  godzin  pracy nauczycieli,przydziałgrup,harmonogramzajęćdodatkowych,

 

2)  programywychowaniaprzedszkolnego,przeddopuszczeniemichdorealizacjiprzez dyrektora,

 

3)  projektplanufinansowegoplacówki,

 

4)  wnioskidyrektoraoprzyznanienauczycielomodznaczeń,nagródiinnychwyróżnień,

 

5)  propozycje  dyrektora  wsprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  izajęć realizowanychwramachwynagrodzeniazasadniczegoorazdodatkowopłatnychzajęć dydaktycznych,wychowawczychiopiekuńczych,

 

6)  pracę  dyrektora  przedszkolana  wniosek  organu  prowadzącegolub  sprawującego nadzórpedagogiczny,

 

10.Rada  Pedagogiczna  spród  swoich  członków  wybiera  jednego  przedstawiciela  do komisjikonkursowejwyłaniającejkandydatanastanowiskodyrektora.

 

11.RadaPedagogicznamewystąpićdoorganuprowadzącegoprzedszkolezwnioskiem, oodwołaniezestanowiskadyrektoraplacówki.

 

12.Uchwały  Rady  Pedagogicznej   podejmowane  zwykłą  większcią  głosów  poprzez głosowanie tajne(wsprawachmogącychnaruszyćdobraosobiste)lubjawne(pozostałe sprawy),wobecnościco najmniejpołowyjejczłonków.

 

13.Nauczycielesą zobowiązanidonieujawnianiasprawporuszanychnaposiedzeniachRady Pedagogicznej,któremogąnaruszyćdobroosobistewychowankówlubichrodziców, atakżenauczycieliiinnychpracownikówprzedszkola.

 

14.RadaRodzicówstanowireprezentacjęrodzicówdzieciuczęszczającychdoprzedszkola.

 

15.ZasadytworzeniaRadyRodzicówokreślaUstawaosystemieoświatyart.53ust.2

 

16.RadaRodzicówdziaławoparciuoregulaminswojejdziałalności,który   niemożebyć

 

sprzecznyzestatutemprzedszkolaiprawemoświatowym.

 

17.W  posiedzeniach  Rady  Rodziców  uczestniczyć  może  zgłosem  doradczym,  dyrektor przedszkolaorazinnezaproszoneosoby.

 

18.WceluwspieraniastatutowejdziałalnościprzedszkolaRadaRodzicówmożegromadzić fundusze  zdobrowolnych  składek  rodziców  iinnych  źródeł.  Zasady  wydatkowania funduszy  Rady   Rodziców   określa   jej   regulamin   wczęści   dotyczącej   gospodarki finansowej.

 

19.ZadaniemRadyRodzicówjest:

 

1)  wspieraniestatutowejdziałalnościprzedszkola,

 

2)  uczestnictwowżyciuprzedszkola,któreprzyczyniasiędopodnoszeniajakościpracy i zaspakajaniapotrzebdzieci.

 

20.RadaRodziców- kompetencje:

 

1)  może występować   do    Rady    Pedagogicznej   idyrektora   przedszkola   oraz    organu prowadzącegoiorganusprawującegonadzórpedagogicznyzwnioskamiiopiniami dotyczącymiwszystkichsprawplacówki,

 

2)  opiniujeprojektplanufinansowego,

 

3)  przedstawiania opiniędotyczącąocenydorobkuzawodowegonauczycielaza okresstażu,

 

4)  może występowaćoocenępracyzawodowejnauczyciela,

 

5)typuje jednegoprzedstawicieladokomisjikonkursowejnastanowiskodyrektora przedszkola.

 

           6) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy przedszkola i program profilaktyki. 

 

7) opiniuje program i harmonogramu poprawy efektywności  wychowania szkoły lub placówki,

 

21.Zasadywspółdziałaniamiędzyorganamiprzedszkolaoparte sąnawspólnychspotkaniach

 

RadyRodziców,RadyPedagogicznejidyrektora,któreorganizujesięwsprawach:

 

1)  organizacjiimpreziwycieczek,

 

2)rozpatrywaniawnioskówzgłaszanychprzezrodzicówdzieciuczęszczających do przedszkolaadotyczącychróżnych zagadnieńzżyciaprzedszkola,

 

22.Rodziceinauczyciele wsłdziałajązesobąwsprawachwychowaniaikształcenia dzieci uwzględniającpraworodzicówdo:

 

1)  znajomci    zadań     wynikających    zrealizowanych    podstaw     programowych wychowaniaprzedszkolnego, programuwychowania, koncepcji pracy przedszkola,rocznegoplanupracy przedszkola  iplanówmiesięcznychwdanymoddziale,

 

2)  uzyskiwania  rzetelnych  informacji  na  temat  swojego  dziecka,  jego  zachowania i rozwoju,osiąganychsukcesówi ewentualnychtrudności,

 

 

 

23.Współdziałaniezrodzicamirealizowanejestwnastępującychformach:

 

1)  zebrania  rodzicóworganizowanezgodniezbieżącymipotrzebami,nierzadziej jednakniż razwroku,

 

2)  zebrania   na   tematy   wychowawcze   lub   poświęcone   określonemu   zagadnieniu zudziałemzaproszonychspecjalistówwginicjatywyrodziców,

 

3)spotkaniaoddziałowewgplanunauczycielekposzczególnychgrup,

 

4)dniotwarteizajęciaotwartedlarodziców,

 

5)  zajęciapokazowe,

 

6)  spotkania  indywidualne  zwszystkimi  nauczycielkami  idyrektorem  w określonych terminach,

 

7)  wspólneimprezydladzieciiichrodziny,

 

8) redagowanietablicinformacyjnychdlarodziców naktórychprzedstawianesązadania realizowanezdzimiwposzczególnychgrupachjakisprawydotyccewydarzeń i bieżącej pracygrupy,

 

9)  opracowaniepisemnejinformacjidlarodzicównatematosiągnięćrozwojowych–

 

                analizagotowościdonaukiwszkoledziecka5i6letniego,

 

10)    wystawypracdziecięcych,

 

11)  udostępnianieteczekkartpracyipracplastycznychorazdokumentacjizobserwacji diagnozyindywidualnegorozwojuichdziecka,

 

12)  zapewnieniemożliwości indywidualnegokontaktuznauczycielem.

 

24.Organyprzedszkoladziałająwramachobowiązującegoprawa:

 

1)  podstawowązasajestugodowerozwiązywaniekonfliktów,

 

2)  rozwiązanieustalasięna drodzenegocjacjipomiędzystronami.

 

3)sprawysporneostatecznierozstrzygadyrektorprzedszkola,

 

 

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 4

 

1.Podstawową   jednost   organizacyj   przedszkola   jest   oddział   złożony    zdzieci wzbliżonym wiekuzuwzględnieniemichpotrzeb,zainteresowańiuzdolnień.

 

2.W  przedszkolu  tworzy  się   oddziały  na  pobyt  całodzienny  i oddziałydladzieci5 i 6-letnichdobywającychroczneprzygotowanieprzedszkolnezpobytemskróconymdo5godzin.

 

3.Liczbadzieciwoddzialeniemożeprzekroczyć25.

 

4.  Dyrektorprzedszkola powierzakażdyoddziałopiecejednegolubdwóchnauczycieli, zależnieodczasupracy oddziałui realizowanychzadańoraz możliwościorganizacyjnych przedszkola.

 

5.  Dlazapewnieniaciągłościpracywychowawczejijejskuteczności,przynajmniejjeden nauczycielopiekujesiędanymoddziałemprzezcałyokresuczęszczania dziecido przedszkola,oilewarunkikadroweiorganizacyjnenatopozwalają.

 

6.Porozpatrzeniuuwag,próśbiinterwencjirodziców,organuprowadzącego lub sprawującego nadzórpedagogiczny ostatecznadecyzjęopowierzeniunauczycielowi prowadzenieoddziałupodejmujedyrektor,kierującsię:

 

1) dobremdziecka,

 

2)zapewnieniemdobregoimienianauczycielowiiprzedszkolu,

 

3) zapewnieniemzgodnejidemokratycznejwspółpracyzrodzicami.

 

 

 

§ 5

 

1.  Pracawychowawczo-dydaktycznaiopiekuńczaprowadzonajest napodstawieprogramówwychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową,  wybranychprzeznauczycieliidopuszczonychdoużytku przezdyrektora.

 

2.Nauczycielmożezaproponować programwychowaniaprzedszkolnego opracowany samodzielnielubwewspółpracy zinnyminauczycielami.Nauczycielmożerównież zaproponować programopracowany przezinnegoautora(autorów)lubprogram opracowanyprzezinnegoautora(autorów)wrazzdokonanymizmianami.

 

3.  Programwychowaniaprzedszkolnegozaproponowany przeznauczyciela(nauczycieli) możezostaćdopuszczony doużytkuwdanymprzedszkolu,jeżelispełniakryteria określonewodrębnychprzepisach,wtymjestzgodnyzpodstawąprogramową.

 

4.  Programdopuszczadoużytkuwprzedszkolu   dyrektor,pozasięgnięciu opiniirady pedagogicznej.

 

5.  Dopuszczoneprzezdyrektoraprogramytworząprzedszkolnyzestawprogramównadany rokszkolny.

 

6.  Godzinazajęćwprzedszkolutrwa60minut.

 

7.  Narealizacjępodstawyprogramowejprzeznaczasięniemniejniż5godzin,przyczym:

 

1)conajmniej1/5czasunależyprzeznaczyćnazabawęswobodną

 

2)conajmniej1/5napobytwogrodzie,wparku,na boiskuitp.

 

3)najwyżej 1/5czasuzajmujązajęciadydaktyczne

 

4)  pozostałyczas2/5nauczycielmożedowolniezagospodarować.

 

8.  Na  wniosek  rodziców  (opiekunów)  wprzedszkolu  mogą  być  prowadzone  zajęcia dodatkowe.Organizacjęzajęćdodatkowych,zuwzględnieniemwszczelnościpotrzeb i możliwości rozwojowychdzieci,ustaladyrektorplacówki.

 

9.  Czastrwaniazajęćprowadzonychdodatkowo,w szczególności zajęćumuzykalniających, naukijęzykaobcego,religii,zajęćrewalidacyjnych(jeślitakiesąprowadzone),powinien byćdostosowanydomożliwości rozwojowychdzieciiwynosić:

 

1)zdzimiwwieku3do4lat–około15minut,

 

2)zdzimiwwieku5do6lat–około30minut.

 

10.  Przedszkoleprowadzidokumentacjęprzebiegunauczania,działalnościwychowawczej i opiekuńczejzgodniezprzepisamiprawaoświatowego.

 

11.Dla  każdego  oddziału  przedszkole  prowadzi  dziennik  zajęć  przedszkola,  w  którym dokumentuje   się   przebieg   pracy   wychowawczo-dydaktycznej   z   wychowankami wdanymrokuszkolnym.Dodziennika zajęćprzedszkola wpisujesięwporządku alfabetycznym nazwiskaiimionawychowanków, datyimiejscaichurodzenia, imiona  i   nazwiska  rodziców  (prawnych  opiekunów)  i   adresy  ich   zamieszkania, odnotowujesięobecnośćwychowankównazajęciach.Faktprzeprowadzenia zajęć nauczycielpotwierdzapodpisem.

 

12.Przedszkole  prowadzi  dzienniki  zajęć  specjalistycznych,  do  których  wpisuje  się  w porządkualfabetycznymnazwiskaiimionawychowanków,indywidualny (grupowy) programpracy,tematyprzeprowadzonychzajęć,obecnośćnazajęciach.

 

13.Praca   wychowawczo-dydaktyczna  i   opiekuńcza   w   Przedszkolu   prowadzona   jest wsposóbplanowy.

 

14.Przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego  dyrektor  w  porozumieniu  z  ra pedagogicz

 

podejmujedecyzjęosposobiei formieplanowaniapracyplacówkiioddziałów.

 

15.Planowaniepracywychowawczo-dydaktyczneji  opiekuńczejw  oddziale  odbywa  się zuwzględnieniem indywidualnego rozwojudziecka,potwierdzonego przeprowadzoną obserwacją.

 

16.Sposóbprowadzeniaobserwacjii  jej  dokumentowanianakażdy  rokszkolnyokreśla dyrektorwporozumieniuzradapedagogiczną.

 

17.Wostatnimrokupobytudzieckawprzedszkolu  przeprowadzasięanalizęgotowoścido naukiwszkole(diagnoza przedszkolna).Celemtychbadanjestzgromadzenieinformacji, któremogąpomóc:

 

1)  rodzicomwpoznaniustanugotowościswojegodzieckadopodjęcianaukiwszkole podstawowej, abymoglijewosiąganiutejgotowości,odpowiedniodopotrzeb, wspomag;

 

2) nauczycielowi  przedszkola  przy  opracowaniu  indywidualnego  programu wspomaganiaikorygowaniarozwojudziecka,którybędzierealizowany wroku poprzedzającymrozpoczęcienaukiwszkolepodstawowej;

 

3)  pracownikomporadnipsychologiczno-pedagogicznej,wraziepotrzebypogłębionej diagnozyzwiązanejzespecjalnymipotrzebamiedukacyjnymi.

 

18.Diagnozęprzeprowadzasięnapoczątkurokuszkolnegozapomocąnarzędziwybranych przezradępedagogiczną.

 

 

 

§ 6

 

 1. Organizacjapracyprzedszkola opartajestnaarkuszu organizacyjnymprzedszkola na danyrokszkolny,opracowanymprzezdyrektorawporozumieniuz RaPedagogiczną, najźniejdo31majapoprzedniegorokuszkolnego.Projekttenjestzatwierdzany przez organprowadzącyprzedszkole.

  2.  W projekcieorganizacyjnymokreślasięwszczelności:

  1)  czaspracyplacówkiiposzczególnychoddziałów,

  2)  licz        pracowników          pedagogicznych          i administracyjno-obsługowych                 oraz      ilość

  stanowiskkierowniczych,

  3)  ogólliczgodzinpracyfinansowanychzrodkówprzydzielonychprzezorgan prowadzącyprzedszkole,

  4) przydziałgodzinpracydlaposzczególnych pracownikóworazprzydziałgodzin ponadwymiarowychstałychdlanauczycieli,

 

  1. organizacjędodatkowychzajęćdladzieci–ilośćisposóbfinansowania

    

   § 7

   1.  Organizacjępracyprzedszkolawciągudniaokreślaramowyrozkładdniaustalonyprzez dyrektora  przedszkola,  wporozumieniu  z Ra Pedagogiczną,  zuwzględnieniem  ram czasowychwynikającychzpodstawyprogramowejwychowaniaprzedszkolnegoihigieny pracy,możliwości organizacyjnychorazoczekiwańrodziców(opiekunówprawnych).

   2.  Nauczyciel,któremupowierzonoopiekęnaddanymoddziałem,ustaladlategooddziału szczełowy    rozad    dnia    z uwzględnieniem    specyfiki    oddziału,    możliwości rozwojowych  oraz  potrzeb  izainteresowań  dzieci  z  uwzględnieniem  ram  czasowych zalecanychwpodstawieprogramowej.

    

   §8

   1.  Przedszkolefunkcjonujeprzezcałyrokszkolny,zwyjątkiemwakacyjnejprzerwywakacyjnejzatwierdzonejprzezorganprowadzącywprojekcieorganizacyjnymna danyrokszkolny.

   2.  Przedszkolepracujew godzinachzatwierdzonychprzezorganprowadzący placówkę,nawniosekdyrektoraprzedszkolanadanyrokszkolny.Dziennyczaspracy przedszkolauwzględnia:

   1)oczekiwania            rodziców        zgodnie        zdeklaracjami           wkartach        zgłoszeń         dzieci       do przedszkola,

   2)  bezpłatny czas 5 godzin dziennie na realizacjępodstawyprogramowejwychowaniaprzedszkolnego .

   3.  Przedszkole  czynne  jest  pięć  dni  wtygodniu  od  poniedziałku  do  piątku. Czas pracy poszczególnych oddziałów wynosi od 5 do 9 godzin.

   4.  Termin  przerwy  wakacyjnej  wpracy  przedszkola  zatwierdza  organ  prowadzący  na wniosekdyrektoraprzedszkolaiRadyRodziców.

   5.  Wokresiezmniejszonejfrekwencjidzieci lub absencji nauczycielidyrektormożepodjąćdecyzjęozmniejszeniu liczbyoddziałów – łączeniu grup.

   6.  Liczbadziecipopołączeniuoddziałów niemożeprzekroczyć25 iopiekęnadnimisprawujezawszenauczyciel.

   7.  Dziecimają możliwośćcodziennegokorzystaniazogroduprzedszkolnegowyposażonego wurządzenia   iprzybory   do   zabaw   izajęć   ruchowych,   dostosowanych  do   wieku i możliwości rozwojowychdzieci.Jesttoterenogrodzony.

   8.Przy  sprzyjających  warunkach  atmosferycznych  organizowany  jest  jak  najdłuższy codziennypobytdzieciwogrodzie.

   9.Wramachdziałalnościżywieniowejprzedszkolezapewnia:

   1)  woddziałachcałodziennych3poski:śniadanie,obiad podzielony na dwa posiłki,napojew ciągucałegodnia

   2)  dzieci  realizujące  podstawę  programową  wciągu  5  godzin  mogą skorzystać z

   1posku.

   10.Zasadywnoszeniaoat:

   1)  opłatazaprzedszkoleskładasięz2  części:opłatyzagodzinypobytuzgodniez umowącywilno-prawnąorazopłatyzażywienie,

   2)szczegółowezasadynaliczania,pobieraniaizwracaniaopłatreguluje umowa cywilno – prawna zawarta między dyrektorem i rodzicami dziecka na podstawie uchwały Rady Miejskiej Bobolic,  

   3)  działalnośćżywieniowaprzedszkolajest płatnaw całciprzez rodziców(opiekunów)

   dzieckaiobejmujewyłączniekosztzakupionychproduktówspożywczych,

   4)  dziennastawkażywieniowaustalanajestprzezdyrektoraplacówkiwporozumieniuz organemprowadzącym.Jej wysokośćuzależnionajest odcenartykułówspożywczych oraznormżywieniowych,  którychstosowaniekontrolujesięzgodniezodbnymi przepisami,

   5)  rezygnację  zpobytu  dziecka  wprzedszkolu  należy  zgłaszać  wformie  pisemnej, wterminiedokońcamiesiącawktórymdzieckoprzestajeuczęszczaćdoprzedszkola zgodniezumowącywilno-prawną.

   6)  opłatazaprzedszkolewpłacanajestwnieprzekraczalnymterminiedo15-gokażdego miesiąca.Opłatapobieranajest zgóryzadanymiesiąc.W przypadkuzwłokiwewpłacie, naliczane są ustawowe odsetki,

   7) 2 krotne nieterminowe wniesienie opłatyjestpodstawądo skreśleniadzieckazewidencjidzieciuczęszczającychdoprzedszkola,

   8)  rodziceopłacająnapoczątkukdego  rokuszkolnego,składkęubezpieczeniowąza dziecko.Wysokośćsumyubezpieczeniaorazjegowariant,wybieraRadaRodzicóww porozumieniu zdyrektorem,

   9)  rodziceopłacajądodatkowokosztyimpreziwycieczek,  które niesąfinansowaneprzezgminę.

    

 

                                         Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

 

 

                                                                        §9

 

 

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy

 

z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą

 

zgodnie z obowiązującymi programami nauczania , odpowiada za jakość i wyniki tej pracy . Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy :

 

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym

 

programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

 

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka , jego zdolności i zainteresowań,

 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie

 

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, a w roku poprzedzającym podjęcie nauki w szkole – przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej określającej opanowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

 

4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania ,

 

5) odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w

 

      przedszkolu  i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów:

 

  1. zgłaszanie dyrektorowi wszystkich usterek, w budynku i na placu zabaw, które

   mogą zagrażać bezpieczeństwu dzieci;

            b) niezostawianie dzieci bez opieki;

            c)  organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z zasadami określonymi  w

                  regulaminie wycieczek i spacerów;

            d) organizowanie zajęć  edukacyjnych podnoszących poziom bezpieczeństwa dzieci

                 i pokazujących sposoby unikania zagrożeń oraz kształcących zdolności radzenia

                 sobie z nimi;

             e) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;

     6)  współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-

   pedagogiczną , zdrowotną i inną ,

     7)  planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich

   kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach

   doskonalenia zawodowego,

     8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o

        estetykę pomieszczeń ,

     9) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

   10) współdziałanie z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i

         nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców ( prawnych opiekunów) do         

         znajomości zadań wynikających  w szczególności z programu wychowania

         przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji

         dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju ,  

   11)  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i

         opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

   12)  realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących ,

   13)  czynny udział w pracach rady pedagogicznej , realizacja jej postanowień i uchwał,

   14)  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym , wychowawczym

         kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym  ,

   15) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola , a wynikających z

   bieżącej działalności placówki.                                                           

   4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

      1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci ,

   2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

   3) włączenia ich w działalność przedszkola.

   5. Nauczyciel  ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora , rady pedagogicznej , wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

 

  1. Przedszkole zatrudnia pracowników obsługi zgodnie z arkuszem organizacji przedszkola zatwierdzonym przez organ prowadzący. Ich podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości oraz zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa .

  2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

   8.  Zadania kucharki:

 

 1. odpowiada za punktualne , zdrowe i smaczne przyrządzanie posiłków oraz za ich  wartość kaloryczną,

 2. wydaje posiłki zgodnie z normami żywieniowymi obowiązującymi w przedszkolu,

 3. odpowiada za organizację pracy w kuchni,

 4. przestrzega przepisów BHP i PPOŻ

 5. myje , wyparza oraz przechowuje naczynia stołowe zgodnie z wymaganiami

      SANEPID-u,

 6. odpowiada za przechowywanie i oznakowanie próbek pokarmowych,

 7.   wykonuje wszelkie inne prace zlecone przez dyrektora Przedszkola.

 

9. Zadania pomocy kuchennej:

 

1)  pomagaćkucharcewsporządzaniuposków,

 

2)  zmywaćiutrzymywaćw czystcikuchnię,sprzętinaczyniakuchenne,

 

3)  wykonywać  inne  polecenia  kucharki  wynikające  zbieżących   potrzeb  pracy wkuchni,

 

4)   przejmowanie obowiązków kucharki w razie jej nieobecności.

 

 

 

10. Zadania woźnej:

 

 1. odpowiada za czystość i dezynfekcję wyznaczonych pomieszczeń,

 2. dba o kwiaty, sprzęt pomoce , estetykę terenu wokół Przedszkola,

 3. współdziała z nauczycielami w celu zapewnienia dzieciom pełnego bezpieczeństwa i dbania o ich dobre samopoczucie

 4. nakrywa do stołu sprząta i odnosi naczynia do zmywalni,

 5. pierze i prasuje rzeczy na użytek Przedszkola, oszczędnie dozuje środki czystości,

 6. przestrzega przepisów BHP i PPOŻ,

 7. dba o miłą atmosferę w pracy,

 8. wykonuje czynności zlecone przez dyrektora.

   

  11. Zadania intendentki:

  1) planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością,

  2) planowanie i organizacja zakupów,

  3) nanoszenie zakupionych artykułów na kartoteki magazynowe i zdejmowanie ich z

      kartotek wraz z wydaniem do kuchni,

  4) wpisywanie wydanych artykułów spożywczych do dziennika żywieniowego,

  5) sporządzanie miesięcznych rozliczeń zakupionych i zużytych artykułów spożywczych,

      oraz posiadanego zapasu magazynowego,

  6) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów

      znajdujących się w magazynie; właściwe przechowywanie ich i zabezpieczenie przed

      zniszczeniem,

  7) sprzątanie magazynu,

  8) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;

  9) przestrzeganie procedur sanitarno – epidemiologicznych

   

  12. Zadania palacza – konserwatora:

 

 1. obsługa kotłowni i dbanie o utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniach,

 2.  konserwacja sprzętu w przedszkolu i ogrodzie, dbanie o dobry stan techniczny mienia placówki,

 3. wykonywanie  prac gospodarczych,

 4. trzymywanie w należytej czystości przydzielonych mu pomieszczeń i sprzętu,

 5. przestrzeganie postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.

 6. dokonywanie drobnych napraw sprzętu przedszkolnego , zabawek, usuwanie drobnych awarii, napraw  urządzeń nie wymagających specjalistycznej, fachowej wiedzy, wykonywanie prac remontowych,

 7. dbanie o estetykę placu zabaw i otoczenia przedszkola,

 8. Oczyszczanie i odśnieżanie w miarę potrzeb dojścia do przedszkola i terenów przyległych,

 9. zobowiązany jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników,

 10. Wspólnie z innymi współpracownikami przedszkola dba o przyjazną atmosferę w pracy,

 11. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.

 

 

 

      Rodzice

 

§ 10

 

 

 

1.  Zasadywspółpracyzrodzicami:

 

1)  rodzice   inauczyciele   oraz   dyrektor   przedszkola   współdziałają   systematycznie wsprawachdotyczącychwychowaniaikształceniadzieci,

 

2) współdziałanie  ma  na  celu  stworzenie  optymalnych  warunków  rozwoju wychowankomorazpodnoszeniejakościpracyplacówki,

 

 

 

   2.  Rodzicemająprawodo:

 

1)  znajomci   zadań   wynikających   zprogramu   wychowania   przedszkolnego realizowanego   wdanym   oddziale   i   zplanu   pracy   przedszkola,   zktórymi zapoznawani sąnapierwszym zebraniudlarodziców organizowanymwrokuszkolnym,

 

2)  znajomcitematówitreściplanówmiesięcznychwdanymoddziale,zktórymi zapoznawani   wtrakcie  zebrań  grupowych  ina  bieżąco   poprzez  gazetki oddziałoweprowadzoneprzeznauczycielki,

 

3)  rzetelnejinformacjinatematswojegodziecka,jegozachowańi rozwojupoprzez:

 

a)  uzyskiwanie odnauczycielkibezpośredniej informacjinatematpostępów edukacyjnych   dziecka,   jego   sukcesów   itrudności   oraz   przejawianych zachowań,zarównopozytywnychjakiniewłaściwych,

 

b)  obserwowaniewłasnegodziecka,natlegrupy,w trakciedniizajęćotwartych organizowanychprzeznauczycielki,

 

c)   zaznajomienie  zwynikami  indywidualnej  obserwacji  dziecka  i  diagnozy przedszkolnej,

 

    1. udostępnianiekartpracydzieckaiteczkijegopracplastycznych,

    2. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

     3.Przedszkoleoczekujeodrodziców:

     1)           bieżącej i rzetelnejinformacjinatematdziecka,

     2)           terminowegoregulowaniaopłat,

     3)           przestrzeganiaustaleńorganizacyjnychplacówki

     4)           kulturyzachowańwróżnych sytuacjachnaterenieplacówki

     4.  Trybsadaniaskargiwniosków:

     1) Skargiiwnioskidotyczącenieprzestrzegania prawdziecka,organizacjipracy przedszkola,jakościusługświadczonych przezprzedszkoleprzyjmujedyrektorw formiepisemnejlubustnej.

     2)  Wprzypadku zagłoszenia skargilubwnioskuwformieustnejdyrektorsporządza notatkę,którąpodpisujewnoszącyskargęlubwniosek.

     3)   Wnotatcezamieszczasiędatęprzyjęciaskargilubwniosku,imięinazwiskoiadres zgłaszającegoorazzwięzłyopistreścisprawy.

     4)      Dyrektorpotwierdzawniesienieskargilubwnioskujeżelizażądategownoszący.

     5)skargilubwnioskiniezawierające imienianazwiskaorazadresuwnoszącego pozostawiasiębez rozpoznania.

      

     Stałeformywspółpracyzrodzicamiwceluwymianyinformacjiorazdyskusjinatematy wychowawczeorganizowanesązgodniez§3,ust.23niniejszegostatutu.

      

     WYCHOWANKOWIEPRZEDSZKOLA

      

     § 11

     1.  Doprzedszkolauczęszczajądzieciwwieluod3do5lat (zzastrzeżeniem ust2.) oraz dzieci w wieku 6 lat, które mają odroczony obowiązek szkolny.

      

     2.Wszczególnieuzasadnionych przypadkachwprzypadkuwolnychmiejscdyrektor przedszkola możeprzyjąćdoprzedszkola dziecko,któreukończyło2.5roku.Decyzjeo przyjęciudoprzedszkola2.5-letniegodzieckapodejmujedyrektor,auzasadnieniemw tymwypadkumożebyć:

     1)  sytuacjarodzinnadziecka(np.dzieckozrodzinypatologicznej,którepowinnojak najwięcejczasuspędzaćpozadomem),

     2)  sytuacjaprawnadziecka(np.adopcja,rodzinazastępcza),

     3)  sytuacjamaterialnarodziny,

     4)  szybki,intensywnyrozwójdziecka.

     3. Dzieci 5 i6-letnie (które posiadają decyzję o odroczonym obowiązku szkolnym)  obywają  w  przedszkolu  roczne  obowiązkowe  przygotowanie przedszkolne.Rodzice(opiekunowie) dzieckasązobowiązanidopełnićczynności zgłoszeniadzieckaizapewnićjegoregularneuczęszczanie.

     4.  Dyrektorprzedszkolakontrolujespełnianieprzezdziecko 5 i 6letnieobowiązkurocznego przygotowaniaprzedszkolnegopoprzezegzekwowanieusprawiedliwieniaprzezrodziców nieobecnościdzieckaw okresiejednegomiesiącanaconajmniej50%.

     5.  Niespełnienieobowiązkurocznegoprzygotowaniaprzedszkolnegopodlegaegzekucjiw trybieprzepisówopostępowaniuegzekucyjnymwadministracji.

     6.  Dziecko,któreposiadaorzeczenieopotrzebiekształceniaspecjalnego   iuczęszczado przedszkola,możewnimprzebywać niedłużej niżdokońcaroku szkolnegowtym rokukalendarzowym,wktórymkończy 8lat.

        7.   Nabór dzieci na nowy rok szkolny przeprowadzany jest w m-cach luty – marzec.

     8.Jeżeli  liczbadziecizgłoszonychdoprzedszkolaprzekraczaliczmiejsc,oprzyjęciu dziecidecydujekomisjarekrutacyjnapowołana przez dyrektora złożona z przedstawicieli rady pedagogicznej.

     9. (usunięty)

     10.Komisjarekrutacyjna pracuje w oparciu o regulamin rekrutacji

     11.Praca  komisji  rekrutacyjnej  jest  protokołowana  adokumentacja  jest  przechowywana wkancelariiprzedszkola.

     12.Wciągu rokuszkolnego,jeżelisą wolnemiejsca,wpływającewnioskioprzyjęciedziecka doprzedszkolarozpatrujedyrektor.

     13.(usunięty)

     14.Dzieckowprzedszkolumaprawodo:

      

     1)  zabawyidziałaniawbezpiecznychwarunkach,

      

     2)  opieki,taktu,cierpliwości,życzliwościipomocy zestronycałegopersoneluplacówki jakiwszystkichosóbprzebywającychnajejterenie,

      

     3)  przebywaniawspokojnej,pogodnejatmosferzezwykluczeniempośpiechu,

      

     4)  rozwojuzuwzględnieniemzainteresowań,możliwości ipotrzeb,

      

     5)  wyboruzadańisposobówichrozwiązania,współdziałaniaz innymi,

      

     6)  możliwościzgłaszaniawłasnychpomysłówiinicjatyw,

     7)     nagradzaniawyskuiosiągnięć,

 

 1. badaniai eksperymentowania,

   9)  różnorodnego